Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

 

 • 1 §
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje organizatora, kadrę, zamawiających oraz uczestników otwartych szkoleń i kursów Aplikom, zwanych dalej Szkoleniami.

 

 1. Organizatorem kursów i szkoleń Aplikom jest firma:

ARKANCE SYSTEMS POLAND Sp. z o. o.
Izabelin-Dziekanówek

Ul. Modlińska 1, 05-092 ŁomiankiTel.: (+48) 42 28 81 600
Fax: (+48) 42 28 81 649
E-mail: aplikom@aplikom.com.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rej. Sąd. Nr 0000756567o kapitale zakładowym

50000 PLN, NIP 531-170-33-67, REGON 381770553, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. Zamawiający usługę szkoleniową oraz każdy z Uczestników potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych Aplikom i akceptuje jego postanowienia.
 • 2 §
 1. Zgłoszenie Uczestnika na Szkolenie odbywają się przy pomocy jednej z poniżej wybranych form:
 2. Przesłanie zapytania/zgłoszenia na adres e-mailowy:
 3. Zgłoszenie przez telefon pod numerem: (+48) 42 28 81 614
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: academia.pl
 5. Dokonaniu wpłaty całości ceny za szkolenie.

 

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty całości ceny za Szkolenie na konto wskazane na stronie internetowej https://academia.pl/kontakt/ z zamieszczonym formularzem zgłoszeniowym.

 

 1. Miejsce oraz termin Szkolenia Organizator ogłasza na swojej stronie internetowej academia.pl.

 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres mailowy.

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Organizatora zapłaty ceny za Szkolenie i potwierdzenia przez Organizatora terminu realizacji Szkolenia.
 • 3 §
 1. Organizator prowadzi odrębne nabory na poszczególne Szkolenia znajdujące się w ofercie Aplikom.

 

 1. Każda grupa Szkoleniowa nie może liczyć mniej Uczestników niż 3 osoby. W przypadku szkolenia dla studentów grupa liczy co najmniej 10 osób.

 

 1. Dopuszczenie do udziału w Szkoleniu następuje na podstawie imiennej listy Uczestników prowadzonej przez Organizatora.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
 2. zgłoszenie Uczestnika zgodnie z §2§,
 3. uiszczenie całości opłaty za Szkolenie, najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu zgłoszenia,
 4. stosowanie się Uczestnika do poleceń osób prowadzących Szkolenie,
 5. zobowiązanie się do przestrzeganie Regulaminu Szkoleń Aplikom.
 • 4 §
 1. Program szkoleń zgodny z zakresem umieszczonym na stronie internetowej academia.pl dostosowany jest do specyfiki Uczestników oraz grupy.

 

 1. Podczas szkoleń każdy z Uczestników ma do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe oraz otrzymuje materiały szkoleniowe. Wszystkie materiały edukacyjne użyte w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim – ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.

 

 1. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana zostaje ewaluacja oraz każdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat – warunkiem ukończenia szkolenia jest 100% frekwencja.

 

 1. W cenie szkolenia zawarty jest serwis kawowy.

 

 1. Uczestnik sam pokrywa koszty noclegu i dojazdu na szkolenie.

 

 1. Organizator oraz prowadzący Szkolenie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników lub zniszczone przez samego Uczestnika lub innych Uczestników z winy innych Uczestników.

 

 1. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, stosować się do poleceń prowadzących Szkolenia, punktualnie stawiać się w miejscu prowadzenia Szkolenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących Szkolenia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek oraz o udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne. W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

 

 1. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.
 • 5 §
 1. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem Szkolenia przelewem na wskazane na stronie internetowej konto najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zgłoszenia. Dokonanie wpłaty pozwala na przypisanie Uczestnika do terminu szkolenia.

 

 1. Organizator nie zwraca kosztów wynikających z nieobecności Uczestnika na zajęciach.

 

 • 6 §
 1. Firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku:
 2. gdy nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników;
 3. z innych przyczyn organizacyjnych.

 

 1. W sytuacji odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

 

 1. W sytuacji odwołania szkolenia przez Organizatora uczestnik może otrzymać zwrot pieniędzy albo zostać przepisany na szkolenie w innym terminie.

 

 1. Zmiany nie mogą dotyczyć:
 2. programu zajęć,
 3. liczby godzin,
 4. ceny szkolenia.

 

 

 • 7 §
 1. Administratorem danych osobowych jest ARKANCE SYSTEMS Poland Sp. z o.o.

 

 1. Państwa dane umieszczone w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, wydania zaświadczenia ukończenia Szkolenia, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych).

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).

 

 1. Podczas Szkoleń Organizator może wykonywać zdjęcia oraz nagrania wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji umowy np. producentowi oprogramowania z którego realizowane jest szkolenie w celu właściwej certyfikacji. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, złożenie sprzeciwu lub niezbędnych w celu realizacji umowy uniemożliwi udział w Szkoleniu.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

 

 1. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę.

 

 1. Uczestnik/Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia, a także prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można mailem rodo@aplikom.com.pl  lub na adres ARKANCE SYSTEMS Poland Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2.

 

 1. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.

 

 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Uczestnik/Zgłaszający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Uczestnika/Zgłaszającego.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 1. Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem druku „Zgłoszenie Reklamacji” dostępnego na stronie https://academia.pl/regulaminy/formularz-reklamacji-do-pobrania/: na adres e-mail: aplikom@aplikom.com.pl lub drogą pocztową na adres Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia

 

 1. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 2. oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, telefon kontaktowy,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 5. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

 

 1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

 

 1. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator szkolenia firma ARKANCE SYSTEMS Poland Sp. z o.o. w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:
 2. powtórzenie szkolenia lub jego części- w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem szkolenia,
 3. zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online- w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem szkolenia.