Formularz reklamacji (do pobrania)

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem druku „Zgłoszenie Reklamacji” dostępnego (ZGŁOSZENIE REKLAMACJI) na adres e-mail: aplikom@aplikom.com.pl, drogą pocztową na adres Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia.

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

Czas rozpatrywania reklamacji

Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji

Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator szkolenia firma Aplikom Sp. z o.o. w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:

  • powtórzenie szkolenia lub jego części,
  • zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online.

 

FORMULARZ REKLAMACJI – DO POBRANIA