Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nawet 100% dofinansowania do szkoleń! Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

Kto może się starać o dofinansowanie?

KFS 2016 x 700

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Priorytety KFS 2021 (tzw. pula ministra):

  • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności
  • b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
  • c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 me korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na co można dostać dofinansowanie z KFS?

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • szkolenia i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Ile procent dofinansowania można otrzymać?

   • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
   • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak wygląda procedura starania się o dofinansowanie z KFS?

   1. Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków (informacja o naborze pojawia się na stronie www danego Urzędu).
   2. Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
   3. Wnioski należy pobierać i składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w określonym terminie. Uwaga: terminy te zazwyczaj są dość krótkie (od 2 do kilku dni).
   4. Jednym z załączników do wniosku jest szczegółowy opis szkolenia. Tą część wniosku wypełnia firma szkoleniowa, którą wybrał pracodawca. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie pracodawca nie może zmieniać firmy szkoleniowej, którą wybrał wcześniej. UWAGA: wnioski do wypełnienia dla poszczególnych powiatów mogą różnić się od siebie.
   5. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Powiatowy Urząd Pracy udziela odpowiedzi o przyznaniu środków.
   6. Jeśli środki zostały przyznane pracodawcy to firma, którą wybrał ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze szczegółami jakie zostały zawarte we wniosku.
   7. Po zakończeniu szkolenia firma szkoleniowa dostarcza pracodawcy niezbędną dokumentację potwierdzająca zakończenie usługi.
   8. Pracodawca musi w wyznaczonym czasie dostarczyć wszelką dokumentację dotyczącą zakończenia usług do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Rekrutacja zostanie uruchomiona w pierwszych miesiącach 2020 roku - różne terminy dla poszczególnych powiatów.

Sprawdź stronę swojego Powiatowego Urzędu Pracy - być może już ruszył nabór wniosków.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie dofinansowania z KFS:

 

  Imię

  Nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Email

  Nazwa Firmy


  Wyrażam zgodę na realizacje szkolenia przed upływem przysługującego mi terminu do odstąpienia od umowy i jestem świadomy, że tym samym utracę prawo odstąpienia od umowy.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Arkance Systems Sp. z o.o. ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek 05-092 Łomianki w celach marketingowych. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie odwołana. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.


  Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu podmiotom współpracującym z Arkance Systems Sp. z o.o. oraz przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie odwołane. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: https://academia.pl/rodo/