Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Pożyczka na kształcenie”

Jeżeli cena wybranego szkolenia przekracza założony budżet i sam usługodawca nie przewiduje rozłożenie zapłaty na raty rozwiązaniem jest inicjatywa Ministerstwa Rozwoju. „Pożyczka na kształcenie” to projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który pozwala uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na dowolnie wybrane szkolenie. W projekcie istnieje możliwość umorzenia kosztów aż do 25% całkowitej wartości szkolenia. Pożyczkę można spłacić w równych ratach w cyklu miesięcznym (minimalna długość spłaty to 12 miesięcy, zaś maksymalna to 36 miesięcy).

Do kogo skierowany jest projekt „Pożyczka na kształcenie?”

Projekt skierowany jest do każdej osoby pełnoletniej zamieszkującej dowolny region na terenie Polski, bez względu na statut zatrudnienia czy jego formę. To oznacza, że do projektu mogą przystąpić osoby działające w oparciu o samozatrudnienia, po dowolne umowy o pracę. Projektem objęte są również osoby bezrobotne oraz przebywające na urlopach wychowawczych itd. Pożyczkę otrzymają także osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty. Oznacza to konieczne wykazanie odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Uczestnik może przeznaczyć uzyskane środki na dowolne wybrane szkolenie oraz na każdą inną dowolną formę kształcenia osób dorosłych oferowaną przez krajowe i zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Maksymalny czas trwania kształcenia zgłoszonego do projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Na realizację szkoleniowych planów można otrzymać nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez danego Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia.

Jak umorzyć część wartości szkolenia?

1. Aby uzyskać 20% umorzenia (czyli skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat) należy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki szkolenia z wynikiem pozytywnym. Do potwierdzenia wystarczy odpowiedni dokument od instytucji edukacyjnej (przykład: zaświadczenie, certyfikat, dyplom).

2. Aby uzyskać 25% umorzenia wystarczy spełnić warunek dla 20% umorzenia oraz wykazać:

  • w przypadku osób pracujących i samozatrudnionych, że średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego;
  • w przypadku osób niepracujących, że pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Pożyczek

Wzór Umowy i Karty Identyfikacji Pożyczki

Wzór zaświadczenia o dochodach

Zakres danych wymaganych we Wniosku o Pożyczkę (Excel)

Zakres danych wymaganych we Wniosku o Pożyczkę (PDF)

Wszystkie pliki pochodzą ze strony: http://bonyefs.pl/

 

Rekrutacja już trwa! Wniosek o pożyczkę na dofinansowanie szkoleń można składać do systemu online: https://portal.inwestujwrozwoj.pl/