Regulamin świadczenia usług szkoleniowych Aplikom

POSTANOWIENIA

 

§ 1 § 1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje organizatora, kadrę, zamawiających oraz uczestników otwartych szkoleń i kursów Aplikom, zwanych dalej Szkoleniami 2. Organizatorem kursów i szkoleń Aplikom jest firma:

Aplikom Sp. z o. o.
ul. Nowe Sady 2; 94-102 Łódź
Tel.: (+48) 42 28 81 600
Fax: (+48) 42 28 81 649
E-mail: aplikom@aplikom.com.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000052704 o kapitale zakładowym 213.750 PLN, NIP 728-025-73-81, REGON 004315195, zwana dalej „Organizatorem”
3. Zamawiający usługę szkoleniową oraz każdy z Uczestników potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych Aplikom i akceptuje jego postanowienia.

§ 2 §

1. Zgłoszenie Uczestnika na Szkolenie odbywają się przy pomocy jednej z poniżej wybranych form:

 • Przesłanie zapytania/zgłoszenia na adres e-mailowy: academia3d@aplikom.com.pl
 • Zgłoszenie przez telefon pod numerem: (+48) 42 28 81 643
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.academia.pl

2. Miejsce oraz termin Szkolenia Organizator ogłasza na swojej stronie internetowej www.academia.pl.

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres mailowy.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Organizatora zapłaty ceny za Szkolenie lub z chwilą przyjęcia zgłoszenia-wpisu na listę Uczestników Szkolenia w przypadkach, gdy w ramach indywidualnych ustaleń płatność dokonywana jest po rozpoczęciu Szkolenia.

§ 3 §

1. Organizator prowadzi odrębne nabory na poszczególne Szkolenia znajdujące się w ofercie CADExpert,

2. Każda grupa Szkoleniowa nie może liczyć mniej Uczestników niż 3 osoby. W przypadku szkolenia dla studentów grupa liczy co najmniej 10 osób.

3. Dopuszczenie do udziału w Szkoleniu następuje na podstawie imiennej listy Uczestników prowadzonej przez Organizatora.

4. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

a) zgłoszenie Uczestnika zgodnie z §2§

b) uiszczenie całości opłaty w terminie wskazanym przez Organizatora

c) dokonanie dopłaty do ustalonej ceny w przypadku braku minimalnej ilości Uczestników, o której mowa w ust. 2.

d) stosowanie się Uczestnika do poleceń prowadzących Szkolenie

§ 4 §

1. Program szkoleń dostosowany jest do specyfiki Uczestników oraz grupy

2. Podczas szkoleń każdy z Uczestników ma do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe oraz otrzymuje materiały szkoleniowe – podręcznik z zadaniami i ćwiczeniami. Wszystkie materiały edukacyjne użyte w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim – ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.

3. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana zostaje ewaluacja i każdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat.

4. W cenie szkolenia zawarty jest serwis kawowy.

5. Uczestnik sam pokrywa koszty noclegu i dojazdu na szkolenie.

6. Organizator oraz prowadzący Szkolenie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników lub zniszczone przez samego Uczestnika lub innych Uczestników z winy innych Uczestników.

7. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, stosować się do poleceń prowadzących Szkolenia, punktualnie stawiać się w miejscu prowadzenia Szkolenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących Szkolenia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek oraz o udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne. W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

§ 5 §

Wpłaty za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem Szkolenia przelewem na wskazane konto lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Brak wpłaty w określonym terminie uznane jest jako rezygnacja z udziału w szkoleniu.

Organizator nie zwraca kosztów wynikających z nieobecności Uczestnika na zajęciach.

W przypadku uczestników zgłoszonych przez firmy wpłaty są dokonywane na podstawie osobnych ustaleń.

§ 6 §

1. Firma Aplikom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku:

 • gdy nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
 • z innych przyczyn organizacyjnych.

2. W sytuacji odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

3. Zmiany nie mogą dotyczyć:

 • programu zajęć,
 • liczby godzin,
 • ceny szkolenia, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń w przypadku zmniejszenia ilości uczestników.

§ 7 §

1. Zamawiający, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), są dostępne na stronie internetowej Organizatora (http://academia.pl/regulaminy/prawo-odstapienia-od-umowy/). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (http://academia.pl/regulaminy/prawo-odstapienia-od-umowy/). W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Uczestnik/Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Uczestnikowi/Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Uczestnika/Zamawiającego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika/Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik/Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Uczestnik/Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe w odniesieniu do Szkolenia, które zostało wykonane w pełni za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy mimo zgłoszenia żądania jego wykonania będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy

3. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania rozpoczęcia świadczenia usługi szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a tym samym utraty prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Organizator w ramach uzgodnień z Uczestnikiem może przyjąć oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty tylko w przypadku dokonania zgłoszenia nie później niż 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W innych przypadkach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Organizator będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego 25% wartości Szkolenia.

4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z Uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla pozostałych Uczestników skierowanych przez tego samego Zamawiającego. Zarówno Zamawiający jak i Uczestnik może wyznaczyć innego uczestnika na miejsce osoby, która zrezygnowała.

§ 8 §

1. Administratorem danych osobowych jest Aplikom Sp. z o.o. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 922, .).

2. Podczas Szkoleń Organizator może wykonywać zdjęcia oraz nagrania wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

3. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Organizatora usług drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe gromadzone są w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem, świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Uczestnikiem/Zgłaszającym i wykonywania umów usług zamówionych przez Uczestnika/Zgłaszającego w Aplikom Sp. z o.o., a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika/Zgłaszającego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

6. Uczestnik/Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

7. Uczestnik/Zgłaszający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Uczestnika/Zgłaszającego.

§ 9 §

1. Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem druku „Zgłoszenie Reklamacji” dostępnego (ZGŁOSZENIE REKLAMACJI) na adres e-mail: aplikom@aplikom.com.pl, drogą pocztową na adres Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, telefon kontaktowy,
 • przedmiot reklamacji,
 • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację

4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator szkolenia firma Aplikom Sp. z o.o. w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:

 • powtórzenie szkolenia lub jego części,
 • zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online.

Powyższe zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem szkolenia.

§ 10 §

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 roku.