Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może się starać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Priorytety KFS 2019:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Na co można dostać dofinansowanie z KFS?

   • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
   • szkolenia i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
   • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
   • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Ile procent dofinansowania można otrzymać?

   • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
   • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak wygląda procedura starania się o dofinansowanie z KFS?

   1. Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków (informacja o naborze pojawia się na stronie www danego Urzędu).
   2. Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
   3. Wnioski należy pobierać i składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w określonym terminie. Uwaga: terminy te zazwyczaj są dość krótkie (od 2 do kilku dni).
   4. Jednym z załączników do wniosku jest szczegółowy opis szkolenia. Tą część wniosku wypełnia firma szkoleniowa, którą wybrał pracodawca. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie pracodawca nie może zmieniać firmy szkoleniowej, którą wybrał wcześniej. UWAGA: wnioski do wypełnienia dla poszczególnych powiatów mogą różnić się od siebie.
   5. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Powiatowy Urząd Pracy udziela odpowiedzi o przyznaniu środków.
   6. Jeśli środki zostały przyznane pracodawcy to firma, którą wybrał ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze szczegółami jakie zostały zawarte we wniosku.
   7. Po zakończeniu szkolenia firma szkoleniowa dostarcza pracodawcy niezbędną dokumentację potwierdzająca zakończenie usługi.
   8. Pracodawca musi w wyznaczonym czasie dostarczyć wszelką dokumentację dotyczącą zakończenia usług do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Rekrutacja zostanie uruchomiona w pierwszych miesiącach 2018 roku – różne terminy dla poszczególnych powiatów.

Sprawdź stronę swojego Powiatowego Urzędu Pracy – być może już ruszył nabór wniosków.