Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może się starać o dofinansowanie?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.

UWAGA: Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Priorytety KFS 2018:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety rezerwy KFS:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Na co można dostać dofinansowanie z KFS?

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy dla pracowników lub doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych

Ile procent dofinansowania można otrzymać?

 • 80% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego) – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak wygląda procedura starania się o dofinansowanie z KFS?

 1. Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków (informacja o naborze pojawia się na stronie www danego Urzędu).
 2. Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
 3. Wnioski należy pobierać i składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w określonym terminie. Uwaga: terminy te zazwyczaj są dość krótkie (od 2 do kilku dni).
 4. Jednym z załączników do wniosku jest szczegółowy opis szkolenia. Tą część wniosku wypełnia firma szkoleniowa, którą wybrał pracodawca. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie pracodawca nie może zmieniać firmy szkoleniowej, którą wybrał wcześniej. UWAGA: wnioski do wypełnienia dla poszczególnych powiatów mogą różnić się od siebie.
 5. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Powiatowy Urząd Pracy udziela odpowiedzi o przyznaniu środków.
 6. Jeśli środki zostały przyznane pracodawcy to firma, którą wybrał ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze szczegółami jakie zostały zawarte we wniosku.
 7. Po zakończeniu szkolenia firma szkoleniowa dostarcza pracodawcy niezbędną dokumentację potwierdzająca zakończenie usługi.
 8. Pracodawca musi w wyznaczonym czasie dostarczyć wszelką dokumentację dotyczącą zakończenia usług do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Rekrutacja zostanie uruchomiona w pierwszych miesiącach 2018 roku – różne terminy dla poszczególnych powiatów.

Sprawdź stronę swojego Powiatowego Urzędu Pracy – być może już ruszył nabór wniosków.